Velkommen som medarbejder i Zenegy

Har din arbejdsgiver skiftet lønsystem til Zenegy, så får du her en gennemgang af hvordan du opretter dig som medarbejder i Zenegy.
Further below, you will find an english version of the onboarding.

Sådan opretter du dit medarbejder login i Zenegy

Hos Zenegy synes vi ikke kun, det skal være sjovt at bruge lønnen, men også at få den. 
Derfor har vi udarbejdet et medarbejder univers, både på app og web, så du som medarbejder kan få et bedre overblik over din løn, samt registrere fravær, timer, kørsel og udlæg i én app. 

Når virksomheden er klar til at du kan oprette dig som bruger, vil du modtage en mail, enten med beskeden at du har modtaget din første lønseddel i Zenegy, eller at du er blevet oprettet som medarbejder i Zenegy. 
Dette afhænger af om virksomheden ønsker at du opretter dig i Zenegy før du får din første lønseddel fra Zenegy, eller i forbindelse med din første lønseddel fra Zenegy.

I mailen vil du finde en knap med teksten Opret dig som medarbejder, som du trykker på.

Når du opretter dig som bruger i Zenegy, så danner du et personligt login, som virksomheden ikke kan se login oplysninger på.
Dette skyldes, at skulle du vælge at forlade virksomheden og komme til en anden virksomhed, som bruger Zenegy, så kan du knytte dine logins sammen.
Vi anbefaler derfor at du som medarbejder bruger din private mailadresse når du opretter dig i Zenegy. 

Når du har trykket på Opret dig som medarbejder, i mailen vil du lande i Zenegy og blive givet to valg.
Eksisterende bruger, som du vælger hvis du været i en virksomhed som brugte Zenegy, på den måde kan du knytte de virksomhederne sammen i ét login. 
Ny bruger, som du vælger hvis det er første gang du stifter bekendtskab med Zenegy.

Du bliver nu mødt af din brugeroprettelse, hvor du skal indtaste/ tjekke; Navn, Mobil nr., E-mail og Adgangskode.
Vær opmærksom på, ved mobilnummeret, at du ikke skal taste landekoden, men blot vælge landet i boksen. 

Når boksene er udfyldt trykker du på Godkend
Din bruger er nu oprettet i Zenegy, med den mailadresse og adgangskode som du har valgt. 
Vælger du derfor at logge ud, eller lukker fanen efter dette step, kan du blot logge ind i Zenegy igen med de indtastede oplysninger. 

Verificér din e-mailadresse og dit mobilnummer

Når du har trykket Godkend og din bruger derved er oprettet, er det tid til at verificere din e-mail adresse og dit mobilnummer. 
Du skal verificere din bruger i Zenegy, da der er tale om personfølsom data og vi derved vil være sikre på at du har adgang til den mail/mobil som du har tastet ind. 

Du har, ved skiftet til verifikationssiden, modtaget en mail og en sms med hver sin kode. 
Den kode du har modtaget på mailen, taster du i feltet ud for din mailadresse. 
Den kode du har modtaget på sms, taster du i feltet ud for dit mobilnummer. 

Når begge koder er tastet ind, vil du i bunden kunne se at knappen Opret konto, bliver aktiveret og du kan nu trykke her, for at verificere din bruger. 

Oplever du problemer med at få verificeret din bruger?

Modtager du ikke mailen, eller sms'en - så skal du tjekke mailadressen/mobilnummeret, eventuelt rette dette til og trykke på Send email-koden igen/Send sms-kode igen

Kommer der en fejlmedelelse der refererer til verificationskoderne, så kan du trykke på Send email-kode igen, indtaste koden for denne i feltet ud for e-mail og efterfølgende trykke på Send sms-kode igen, for så at taste denne ud for mobil og trykke Opret konto

Kommer der en fejlmedelelse der refererer til din bruger, så skal du være opmærksom på at en mailadresse og et telefonnummer, kun kan bruges i Zenegy én gang.
Så er der en anden bruger som har tilknyttet mailadressen eller mobilnummeret. I den forbindelse, skal du ændre mailadressen/ mobilnummeret, til et andet. 

Welcome as an employee in Zenegy

If your employer has change payroll system to Zenegy, here you are getting a walk through on how to create yourself as an employee in Zenegy. 

How to create your employee login in Zenegy

Here at Zenegy, we believe that it shouldn't only be fun to use your pay, but also to get your pay.
Therefore we have created an employee universe, both on app and web, where you can get an overview of your pay, and register both absence, hours, milage and expense in one app. 

When you employer is ready for you to create yourself as a user, you will receive an e-mail, either with the information that you have received your first payslip in Zenegy, or that you have been created as an employee in Zenegy. 
This depends on wether your employer wishes that you create yourself as an employee before you get your first payslip from Zenegy, or in connection with getting your first payslip from Zenegy

In the e-mail you will find a button with the text Opret dig som medarbejder, which means: create yourself as an employee, which you click. 

When you create yourself as an employee in Zenegy, you create a personal login, which login informations arn't possible for your employer to see.
This is because we wan't to make it possible for you, if you leave the company, to use the same login and thereby connect companies in one login, if you get to another company using Zenegy.
We therefore recommend that when creating yourself as an employee in Zenegy, you use your private e-mailadress.

When tabbing Opret dig som medarbejder, in the mail you will be transferred into Zenegy and be given two options. 
Eksisterende bruger/existing user, which you choose if you have been in another company using Zenegy, in this way connecting the two in one login.
Ny bruger/New user, which you choose if it is the first time you use Zenegy.

You will now be met by the user creation, where you type/check the; Name, Mobile nr., E-mailadress and Password.
Be aware, that in the mobile number, you shouldn't type your country code, but just choose the country. 

When the fields has been filled tab Godkend/approve. 
Your user is now created in Zenegy, with the typed e-mailadress and password that you chose.
If you choose to log out here, or close the tab after this step, you can just log into Zenegy again, with the chosen credentials. 

Verify your e-mailadress and your mobilenumber

When you press Godkend/approve, your user is created and now its time to verify your e-mail and mobilenumber.
You have to verify your user in Zenegy, as the login is containing sensitive personal information and we thereby want to make sure that you have access to the chosen e-mail and phone. 

You have, by reaching the verification page, received an e-mail and an sms, each with their own code. 
The code you received on mail, should be typed in the field on the right of the e-mailadress. 
The code you received on sms, should be typed in the field on the right of the mobilenumber. 

When both codes are typed, it will activate the Opret konto/create account, button in the bottom of the screen and be tabbing here, you verify your user. 

 

 

Are you experiencing troubles in verifying your user? 

Aren't you receiving the e-mail, or the sms - then you should check if the information typed is correct. Correct the information if wrong and press either Send email-koden igen/resend e-mail code, or Send sms-kode igen/resend sms code, depending on which information you changed. 

Are you receiving an error message, that is referring to the verification codes, then press Send email-koden igen/resend e-mail code, type in the new code you received and afterwards press Send sms-kode igen/resend sms code, and type in the new code you received. Now press Opret konto/ create account. 

Are you receiving an error message, that is referring to your user information, then you should be aware that your email and mobile number, can only be used one time in Zenegy and thereby has to be unique. 
So, do you have another user which is connected to the e-mail adresse or mobile number, then you will have to use other information.